Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní družina

Vážení rodiče, přečtěte si prosím pečlivě celý Vnitřní řád školní družiny. Zde Vám nabízíme pouze výňatek.

Provoz školní družiny: pondělí – pátek

Ranní služba probíhá od 5.30 – 8.00 hod, při děleném vyučování se prodlužuje do 9.00 h. Ráno mohou docházet i žáci 1. stupně, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny.

Odpolední služba začíná po skončení vyučování žáků a končí v 16.30 hod.

Přihlašování žáků do ŠD

K pravidelné docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní zápisový lístek. Sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny a uvedou náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvednou-li si dítě ve ŠD a nebudou k zastižení).

Poplatek za školní družinu

 • 100,- Kč měsíčně
 • Číslo účtu: 4133441/0100
 • Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, třída, období (např. Jan Novák, 2. A, září – prosinec)

Vyzvedávání a propouštění žáků

 • po obědě
 • po vycházce 14.45–16.30 h

Propouštění dětí ze ŠD po telefonu není dovoleno!!!

Pokud dítě

 • které odchází samo a půjde domů mimo dobu uvedenou v zápisovém lístku a mimo dobu propuštění dětí,
 • které odchází v doprovodu a půjde samo,

vyplní rodiče písemný doklad, který obdrží ve ŠD. Uvedou datum, hodinu a svůj podpis.

Krizová situace

Pokud si žáka, který odchází domů s doprovodem, nevyzvedne nikdo z uvedených osob v zápisovém lístku do 16.30 hod, spojí se vychovatelka telefonicky

 • s rodiči nebo zákonným zástupcem
 • s náhradním kontaktem uvedeném v zápisovém lístku

Obědy

Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zajišťují sami ve školní jídelně. Dbají na včasné zaplacení.

Spolupráce s rodiči

Rodiče se mohou denně informovat o chování dítěte, o plánovaném programu a jeho plnění, popř. sdělit své připomínky a náměty

 • přímo v družině
 • písemně zprávou v notýsku
 • na třídních schůzkách
 • telefonicky na čísle kanceláře školy: 474 331 000
PřílohaVelikost
Charakteristika školní družiny103.6 KB
Přihláška do školní družiny74.87 KB
Odhlášení ze školní družiny66.29 KB
Uvolnění ze školní družiny57.99 KB
Vyzvedávání dětí ze školní družiny66.81 KB
Školní vzdělávací program pro školní družinu281.5 KB
Vnitřní řád školní družiny532.33 KB