Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Školní poradenské pracoviště

Pracovníci

Mgr. Lada Fejferová

 • výchovný poradce pro první stupeň, koordinátor inkluze a speciální pedagog
 • Telefon: 474 626 079, e-mail: fejferova@zakladni-skola.cz

PaedDr. Marie Kindermannová
(na pracovišti: pondělí, středa, 1× za čtrnáct dní v pátek)

Služby

 • Ve spolupráci s učiteli vyhledáváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazujeme je do speciálně pedagogické péče
 • Pracujeme se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. se žáky nadanými (individuálně i skupinově)
 • Hledáme optimální cesty pro žáky s dlouhodobým neprospěchem
 • Nabízíme spolupráci rodičům ve formě konzultací o problémech, které souvisí se speciálními vzdělávacími potřebami žáků (např. děti s poruchami učení a chování, poruchy komunikačních schopností, ADHD…)
 • Spolupracujeme na vypracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • Spolu s vyučujícími sestavujeme plán pedagogické podpory (PLPP)
 • Připravujeme náměty a materiál pro realizaci IVP a PLPP (pedagogické intervenci)
 • Společně s vyučujícími a ŠPZ vyhodnocujeme účinnost IVP a PLPP
 • Podílíme se na komunikaci mezi školou a rodiči
 • Podílíme se na zajištění realizace doporučení školských poradenských zařízení
 • Spolupracujeme s týmem školního poradenského pracoviště (vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence)
 • Zjišťujeme sociální klima ve třídách
 • Poskytujeme krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • Spolupracujeme s PPP a SPC