Základní škola Chomutov, Školní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – klíč pro život

Zápis do prvních tříd

– kategorie:

Termín konání

Zápis do prvních tříd proběhne dne 3. dubna 2019 od 14 do 17 hodin a dne 4. dubna 2019 od 14 do 17 hodin v budově prvního stupně v Beethovenově ulici.

Vážení rodiče, jste na zápis srdečně se svými dětmi zváni. A jste zváni nejen na zápis. Můžete se v průběhu března a dubna do naší školy podívat, navštívit výuku, prohlédnout si školu, nechat si zodpovědět vaše otázky. Vaši individuální návštěvu si můžete domluvit na telefonním čísle 474 331 000. Těšíme se na vaši návštěvu.

Kritéria pro příjímání žáků

Přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy do kapacitní možnosti základní školy.

Podmínky zápisu

 • K zápisu se musí dostavit všechny děti narozené do 31. srpna 2013.
 • K zápisu se musí dostavit i rodič či zákonný zástupce a to i v tom případě, pokud žádá odklad povinné školní docházky.

Co by rodiče měli s sebou přinést?

 • Rodiče přinesou k zápisu občanský průkaz a rodný list dítěte! Bez těchto dokladů nemůže být zápis proveden.
 • Podrobnější informace a další dokumenty o zápisu naleznete na stránce Dokumenty k zápisu do 1. třídy

Co škola nabízí novým žákům?

 • Možnost navštěvovat školní družinu, ranní provoz od 5.30, odpolední provoz do 16.30
 • Zkušené pedagogické pracovníky
 • Stravování ve školní jídelně
 • Zájmové činnosti v těchto oblastech: stolní tenis, šikovné ruce, country tance, hra na kytaru, výtvarný kroužek, gymnastický kroužek, mladý divák
 • Péče o žáky se specifickými poruchami učení
 • Individuální přístup
 • Využití služeb výchovných poradců
 • Školy v přírodě, školní výlety, exkurze
 • Návštěvy divadel, kina
 • Účast žáků v různých vědomostních a kulturních soutěžích
 • Možnost bezplatného využívání sportovního areálu v době mimo vyučování
 • Soustavné proškolování pedagogických pracovníků
 • Příjemné prostředí
 • Zapojení do řady projektů
 • Minimální preventivní program
 • Spolupráci s městskou knihovnou

Co by mělo dítě před vstupem do školy umět?

 • Poznat základní barvy (červená, zelená, žlutá a černá)
 • Sebeobsluhu (rychlé oblékání a svlékání, zavazování tkaniček, jíst příborem, udržovat osobní hygienu…)
 • Orientaci v prostoru (vpravo, vlevo, nad, pod, za…)
 • Manipulovat s drobnými předměty (třídit je, vkládat, sestavovat apod.)
 • Samostatně a srozumitelně odpovídat na otázky kladené učitelkou
 • Správné držení tužky
 • Nakreslit základní obrázky (postava, dům, auto…)
 • Stříhat a lepit
 • Určovat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník…)

Žádáte pro dítě odklad školní docházky?

 • Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky v době zápisu doloží žádost o odklad a přiloží doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Rodiče vyplní písemnou žádost o odklad povinné školní docházky.
 • Do 30 dnů obdrží rodiče dopis ředitele školy o přijetí žádosti o odkladu.
 • Dále je třeba absolvovat vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně a u odborného lékaře (dětský lékař, praktický lékař pro děti a dorost…).
 • Po vyšetření přineste do školy výsledek šetření. Nejdéle do 31. května.
 • Po předložení všech výše uvedených náležitostí (žádost + vyšetření) vystaví ředitel školy doklad – „Rozhodnutí o odložení povinné školní docházky“.
 • Teprve po tomto řízení je Vašemu dítěti odložen nástup do školy o 1 rok.
 • V následujícím školním roce se musí rodiče s dítětem, kterému byl proveden odklad školní docházky opět dostavit k zápisu.
 • V zájmu připravenosti na školní docházku doporučujeme v době odkladu školní docházky navštěvovat mateřskou školu nebo přípravnou třídu ZŠ.

Vážení rodiče, jste na zápis srdečně se svými dětmi zváni. A jste zváni nejen na zápis. Můžete se v průběhu prosince a ledna do naší školy podívat, navštívit výuku, prohlédnout si školu, nechat si zodpovědět vaše otázky. Vaši individuální návštěvu si můžete domluvit na telefonním čísle 474 331 000. Těšíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Ludmila Michalíková,
zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň